Guy Samuel Hair - Laisha Magazine - Tel Aviv - Doron Matalon shoot 

 

 

Guy Samuel Hair - SABINA Campaign - Winter 2015 - Tel Aviv

 

 

 

Guy Samuel Hair - Laisha Magazine -Tel Aviv -  December 2014

Facebook Pinterest LinkedIn share